پیشنهاد سایت چمونه سلامت و تندرستی ورزش و سلامت فیزیکی

هرم فعالیت بدنی چیست؟

در مورد هرم فعالیت بدنی چه می دانید؟ هرم فعالیت بدنی راه خوبی برای به تصویر کشیدن انواع مختلف فعالیت ها و میزان دخیل بودن هر یک در ایجاد تندرستی و آمادگی جسمی است. در این هرم، فعالیت های بدنی قسمت های پایین، بیشتر و فعالیت های بدنی قسمت های بالاتر، کمتر انجام می شوند. […]